280.png
Yeşilova Mh. Lowland Business Rezidans Etimesgut/Ankara 0532 251 00 43

Restorasyon ve Güçlendirme Projeleri

 • Mevcut Durum Değerlendirmesi (yapı yerinde kontrol edilerek röleve alınır)
 • Laboratuvar Testleri(Karot, röntgen, zeminetütü)
 • Risk Analiz Çalışmaları (yapı  projelendirmesi ile risk analizi yapılır)
 • Alternatif Güçlendirme Projelerinin Sunumu
 • Deprem Yalıtımı (Sismik İzolasyon)
 • Enerji Sönümleme Sistemleri (Damperler)
 • Deprem Performansı Değerlendirme Hizmetleri
 • Güçlendirme Projelendirme Hizmetleri
 • Performansa Dayalı Tasarım
 • Yapısal Olmayan Elemanların (Mimari, Elektrik, Mekanik) Deprem Koruması
 • Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri
 • Deprem Tehlike Analizleri
 • Tarihi ve Yığma Yapıların Deprem Güvenliği ve Güçlendirilmesi Hizmetleri
 • Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski)

1 – Deprem performans analizi yapılması istenilen mevcut yapının eski mimari ve statik projeleri temin edilir. Eğer bulunamazsa binanın yerinde rölövesi çıkarılır yani mevcut hali plan haline getirilir.

2 – Deprem risk analizi yapılacak yapının bilgi düzeyi tespit edilir. Bu da:

a – Sınırlı Bilgi Düzeyi : Eğer mevcut yapının eski projeleri bulunmazsa sınırlı bilgi düzeyi olarak değerlendirilir ve bilgi düzey katsayısı 0.75 olarak alınır. Alınan karot sonuçlarının da en düşük olan basınç dayanımı esas alınır. Ayrıca bu bilgi düzeyi okul, hastane gibi hemen kullanım performansı zorunlu yapılarda uygulanmaz.

b – Orta Bilgi Düzeyi : Eski projeleri olabilir de olmayabilir de her iki halde de uygulanabilir. Yalnız daha fazla ölçüm yapılır.

c – Kapsamlı Bilgi Düzeyi : Eski projeler mevcuttur. Alınan karot sonuçlarının ortalaması alınarak basınç dayanımı bulunur.

3 – Deprem analizi yapılacak mevcut yapıdan yönetmelikte belirtilen sayıda bilgi düzeylerine bağlı olarak beton numunesi alınır ve Bakanlıkça izin verilmiş laboratuvarlarda test ettirilir.(Karot)

4 – Donatıların yani demirlerin tespiti amacıyla uygun aletlerle ölçüm yapılarak mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları adetleri ve özellikle de etriye aralıkları bulunur.

5 – Binanın uygun bir yerinde muayene çukuru açılarak mevcut temele bakılır.

6 – Yapının oturduğu parselde jeolojik zemin etüdü yapılır. Ayrıca jeofizikte yaptırılması uygun olur. Yani sondajla zeminin durumuna göre 15-20 m girilerek zemin numuneleri alınır.

7 – Tüm bu veriler elde edildikten sonra yapı performans analizi için hazır demektir.

8 – Bina 3 boyutlu olarak modellenir.

9 – Yapılan hesaplamalar sonucunda yapısal elemanların hasar durumlarının ortalaması alınarak hesapların en sonunda yapı performans raporu başlığı altında belirtilen bina performansı şu sonuçlardan birisidir.

a – Yapı göçme konumundadır.

b – Yapı göçmenin önlenmesi konumundadır.

c – Yapı can güvenliği performans seviyesindedir.

d – Yapı hemen kullanım performans seviyesindedir.

10 – Yapı Meskenler için Can Güvenliği okul, hastane içinse hemen kullanım performans seviyesini sağlamak zorundadır.

11 – Eğer mevcut yapının yapı performansı sonucu göçmenin önlenmesi veya göçme konumunda çıkarsa bu yapı mutlaka güçlendirilmelidir. Deprem yönetmeliğine göre de bu binada oturulması yasaktır.

12 – Eleman bazında hasarlı elemanlar belirlendiğinden bunlar ve diğer birtakım durumlar göz önüne alınarak yapının güçlendirme projesi hazırlanır.

13 – Güçlendirilen elemanlarla yapı tekrar analiz edilir, analiz sonucunda can güvenliği performans seviyesi sağlana kadar işlemlere devam edilir.

Ülkemiz, jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek ülkelerden birisi olup yapıların depreme dayanımı büyük önem taşımaktadır. Depremde büyük önem taşıyan dayanımın kontrolü ise yönetmelikler ile sağlanmaktadır. Yani, deprem riski olan her ülkenin kendisine özgü bir yönetmeliği de bulunmakta olup binaların deprem performans analizi bu yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

Son yıllarda meydana gelen depremlerden sonra ülkemizdeki mevcut yapıların yetersiz deprem etkisine göre tasarlandığı ve oldukça zayıf isçilik ile düşük mukavemetli ve kontrolsüz malzeme kullanılarak inşa edildiğini hep birlikte deneyimledik. Peki, yapılarımız neden yeterli dayanıma sahip değiller?

Mevcut yapılar inşa edildikleri tarihte geçerli olan şartnamelere tam uygunlukta tasarlanarak inşa edilmiş olsalar bile, depremler hakkındaki bilgilerin artması ve yapılan akademik çalışmalar neticesinde elde edilen bulgular ile ilgili yönetmeliklerin geliştirilerek daha ağır tasarım ilkelerinin geçerli hale gelmesi nedeniyle, günümüz yönetmeliklerinin talep ettiği güvenlik kriterlerini sağlamayabiliyor. Bu durumda yapıların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi ve vatandaşların güvenli bir yapıda yaşamaları/çalışmaları için “Deprem Performans Analizi” yapılması gerekiyor. Peki, performans kavramı ne oluyor?

Performans Kavramı Nedir?

Performans, yapıların olası bir sismik etkiye karşı göstereceği davranışın bir ölçüsü olup belirli bir sismik etki altında kabul edilebilir hasar sınırlarının tespit edilmesi ve sınıflandırılması şeklinde ifade edilebilir.

Performans analizinde, öncelikle yapı için uygun performans seviyesine karar verilir. Belirlenen seviye göre, analizde kullanılacak olan sismik talep ile bu talep karşısında yapıya ait kabul edilebilirlik kriterleri tanımlanır. Beklenen sismik etki ile karşılaşıldığında ise yapının tanımlanan performans seviyesine ulaşması beklenir.

Deprem Performans Analizi kavramı ilk kez Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY 2007) ile ülke gündemimize gelmiştir. Daha sonra, Mart 2018’de yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) ile de son halini almış bulunmaktadır.

dpg-2018.webp

Performans Analizi Yapılması Zorunlu mu?

Kamu binaları, eğitim binaları, konutlar, iş yerleri, apartmanlar, hastaneler, sağlık binaları, fabrikalar, spor yapıları, liman yapıları, sanat yapıları ve benzeri her türlü yapının depreme karşı dayanımının tespiti için performans analizleri yapılabilmektedir. Ancak her yapının performans analizinin yapılması zorunlu değildir. Deprem sonrası kullanımı zorunlu olan yapılar ve kullanım amacı değişen yapılarda performans analizinin yapılması gerekmektedir.

Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Bu makale ve bu makaledeki konuların açıklanması için yayınlayacağım diğer makaleler TBDY 2018’in 15. Bölümü kapsamında olacaktır. Bu nedenle, burada ifade edeceğim tüm yapılar da bu yönetmelik kapsamındaki yapılar olup diğer yapı türleri için ilgili yönetmeliklerin incelenmesi gerekecektir.

Herhangi bir yapının deprem performans analizinin yapılabilmesi için bu yapının geometrik ve malzeme bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin elde edilebilmesi için sahada detaylı çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar;

 • Bina statik rölöve projesinin hazırlanması,
 • Bina hasar rölöve projesinin hazırlanması,
 • Zemin etüt çalışmaları,
 • Temel muayene çukuru açılması,
 • Tahribatlı (karot alınması) ve tahribatsız (test çekici, ultrasonik vb.) yöntemle mevcut beton basınç dayanımının tespiti,
 • Tahribatlı ve tahribatsız donatı tespiti, olmaktadır.

3 Boyutlu Model Nasıl Oluşturulacak?

Saha çalışmalarından sonra statik rölöve projesine göre 3 boyutlu olarak yerli STA4CAD, İDECAD ve PROBİNA programlarından birisi ile veya yabancı programlardan SAP2000, ETABS gibi bir programda modellenir.

Sahadan elde edilen malzeme bilgileri modele aktarılır. Binaya ait betonarme uygulama projelerine ulaştıysanız bu aşama çok rahat olabiliyor. Ancak her binanın projelerine ulaşmak pek mümkün değil. Bu aşamada bazı kabuller yapmanız gerekiyor. Çünkü yapının tüm elemanlarını incelemek hem ekonomik değildir hem de bina taşıyıcı sistemine ağır hasar verir.

3-boyutlu-bina-modeli-sta4cad-768x427.webp

Malzeme tanımlaması

Malzeme tanımları tamamlandıktan sonra binanın konumuna ve zemin etüt raporuna göre deprem parametrelerinin tanımlaması yapılır.

Deprem bilgilerinin girilmesi

Bu aşamadan sonra ilk analiz olarak “Düşey Yük Analizi” yapılır. Bu analiz donatı tespiti için gereklidir. Bu analiz tamamlandıktan sonra binanın bilgilerine göre gerekli performans analizleri yapılır. Bu analiz sonuçlarında gerekli performans seviyelerinin kontrolü yapılır.

Düşey yük analiz sonucu

Performans analizleri sonucuna göre binada ya güçlendirme yapılır ya da mevcut durumun yeterli olduğu belirtilir. Eğer binanın deprem performans analizi sonucunda güçlendirilmesi gerekli olursa, binada güçlendirme yapılır. Yapılan güçlendirmenin yeterli olup olmadığı aynı analizler tekrar edilerek kontrol edilir. Peki, güçlendirme nedir?

Onarım ve Güçlendirme Nedir?

Rehabilitasyon: Yetersiz yapı güvenliğini çağdaş anlayışın gerektirdiği düzeye çıkarmak.

Onarım: Hasar görmüş bir yapıyı ya da yapı elemanını öngörülen bir güvenlik düzeyine getirmek için yapılan işlemlerdir.

Güçlendirme: Hasar görmemiş bir yapıyı ya da yapı elemanını geçerli bir güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan işlemlerdir.

“Hasar görmüş bir yapı güçlendirilmez, onarılır. Ya da kullanım amacı değiştirilen bir yapı onarılmaz, güçlendirilir. Bu kavramları birbirine karıştırmamak gerekir.”

Ülkemizde ve dünyada 20. yüzyılın 2. yarısında, deprem sonrası hasar görmüş yapıların onarılması ve hasarsız kusurlu yapıların güçlendirilmesi ile ilgili tekniklerin geliştirilmesinde çok büyük ivme kazanılmıştır. Ülkemizde mevcut binalar üzerinde yapılan çeşitli incelemelerde, yapı stokunun büyük bir yüzdesi kusurlu ve yetersizlikler içerdiği gözlendiğinde “Sistem İyileştirmesi” onarım/güçlendirme için en uygun yöntem olarak görülmektedir. Ancak bazı durumlarda (ekonomik, uygulanabilirlik, teknolojik vb. sebepler) “Eleman Düzeyinde Onarım/Güçlendirme” yapılabilmektedir.

Çözüm odaklı teknikler ile alanında uzman ve yetkin kadrosuyla sektörde 40 başarı dolu yıl
Hızlı Menü
Neler Yapıyoruz?
İletişim

Yeşilova Mh. Lowland Business Rezidans Etimesgut/Ankara

0312 276 76 71
0532 374 69 45
0532 251 00 43

gokmen@gokyil.com